รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
ปธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม, บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202
Scroll to Top