ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กิจกรรมภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1. ปัจฉิมนิเทศภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ2557 2. โครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ 3. ทัศนศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559  

ดร.ชลิศา รัตรสาร

ดร. ชลิศา รัตรสาร คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บธ.บ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ประสบการณ์การทำงาน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2540 – 2551 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2540 เจ้าหน้าที่กิจการสาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 2539 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 2538 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท Joint Venture BBCD ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา Thai – Laos Trading in the Cultural Dominance Context (Transborder …

ดร.ชลิศา รัตรสาร Read More »

alt

นางสาวปริยกร ไพรบึง

นางสาวปริยกร ไพรบึง อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ นำนางสาวปริยกร ไพรบึง จบบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ1 และได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรับมอบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมงานรับปริญญาที่ผ่านมา

ข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ศิษย์เก่าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ ดร.ชลิศา รัตรสาร นางสาวปริยกร ไพรบึง

ติดต่อภาควิชา

  ที่ตั้ง :                ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง 204                         38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ :          0-2457-0068 ต่อ 5202 โทรสาร 024573982   เว็บไซต์ :           …

ติดต่อภาควิชา Read More »

alt

เกี่ยวกับภาควิชา

Enabling You to Think and Work Globally   ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Department of International Business Management) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม   ที่ตั้ง          ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   อาคาร 15 ชั้น 2                   38  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160                   โทรศัพท์ 0-2457-0068  ต่อ 5221 , …

เกี่ยวกับภาควิชา Read More »

Scroll to Top