ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1-4

ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5-7

ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 8-9

ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ 10 -11

ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 13

ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 16-18