การบรรยายในหัวข้อ ‘เคล็ดลับการนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก’ จัดโดยภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณจตุพล เก็งวินิจกุล CEO บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด (ผลิตภัณฑ์แบรนด์ นายประมง) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ‘เคล็ดลับการนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก’ ให้แก่น้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศโดยมี ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อรนุช อินทวงศ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากนักวิชาชีพและผู้ประกอบการที่มีคุณค่ายิ่ง

Share this post with your friends