มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ ในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องการส่งออก การนำเข้า การขนส่งระหว่างประเทศ การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม และการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารทำงานด้านการติดต่อธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรการเรียน 

 

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Bachelor of Business Administration Program in International Business Management) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (International Business Management)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.B.A. (International Business Management)

 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

 

U-Review รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ…

U-Review รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

Posted by Admission Premium on Friday, October 28, 2016

 

หลักสูตร-ธุรกิจระหว่างประเทศ2562

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ