การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและนำมาประมวลผลเป็นสารสนเทศที่เป็นความรู้ พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย เหมาะสม รวบรวมเป็นแหล่งขุมปัญญา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สนใจทั่วไป

Click

1-แผนการจัดการความรู้

2-การจัดการความรู้ (KM)

3-การจัดการความรู้ด้านวิจัย

4-เว็บบอร์ด การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม