วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและภูมิภาคโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในบริบทของโลกาภิวัตน์มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด