1. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560