* ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. การรับรู้คุณภาพการให้บรกิ ารและปัจจัยท่มี อี ทิ ธพิ ลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. 2557. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่่ 5(2), 16-29.

* ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. 2559. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่่ 10(22), 80-88.

* ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. รูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. 2557. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่่ 9(2), 54-67.

* ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน. 2557. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, ปีที่่ 34(3), 151-170.

* ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน. 2557. สยามวิชาการ, 15(1), 72-86.

* ผศ.เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. ศึกษาความต้องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวในตลาดน้ำเขตเมืองหลวงภาคกลางของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา : ตลาดน้ำตลิ่งชัน.การประชุมวิชาการ “การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : Liberty and Sustainability คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 17-19 ส.ค. 2552