ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา : คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี
             หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีความพร้อมที่จะนำไปสอบใบประกอบวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพทางการบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง
             หลักสูตรฯมีการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น เปิดการเรียนการสอนทั้งในภาคปกติ และภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์

สาขาวิชาการบัญชี

รับโบรชัวร์ของเรา
กรอกแบบฟอร์มนี้