หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)สาขาวิชาการบัญชี         เน้นผลิตนักบัญชีที่มีความรู้ทางด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานบัญชีการใช้บ้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนมีจริยธรรมทางวิชาชีพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านการจัดทำบัญชีในหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือวิชาชีพอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้รับทำบัญชีอิสระ ฯลฯ นับเป็นวิชาชีพที่มั่นคง ก้าวหน้าเร็วและเป็นที่ต้องการของธุรกิจทุกประเภท

หลักสูตรการเรียน 

 

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

หลักสูตรบัญชี-2562

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)สาขาวิชาการบัญชี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *