นางเจริญศรี ศรีวสุมดี

เลขานุการภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการทั่วไป
ภาควิชาการจัดการอุตสาหการ และภาควิชาการตลาด

สถานที่ห้องทำงาน : 12-1

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5221