น.ส.สรัญญา พงษ์สุวรรณ

เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สถานที่ห้องทำงาน : 15-204

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

นางเจริญศรี ศรีวสุมดี

เลขานุการภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการทั่วไป
ภาควิชาการจัดการอุตสาหการ และภาควิชาการตลาด

สถานที่ห้องทำงาน : 12-1

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5221

นายสุชานน แต่งศรีวรรณ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ห้องทำงาน : 15-204

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202