คณะกรรมการบริหารคณะ

 1. ผศ.ดร.ปริญ ลักษิตามาศ ที่ปรึกษา
 2. ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ ที่ปรึกษา
 3. ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล ประธานกรรมการ
 4. ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา รองประธานกรรมการ
 5. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองประธานกรรมการ
 6. ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ รองประธานกรรมการ
 7. ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี กรรมการ
 8. อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ กรรมการ
 9. อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด กรรมการ
 10. อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา กรรมการ
 11. ดร.สมพร ปานยินดี กรรมการ
 12. ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการ
 13. ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา กรรมการ
 14. ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ กรรมการ
 15. อาจารย์โสภิดา ทะสังขา กรรมการ
 16. อาจารย์เอกภพ มณีนารถ กรรมการ
 17. อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม กรรมการและเลขานุการ
 18. นางสาวสรัญญา พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
Scroll to Top