1. ดร.วิจิตร สุพินิจ ที่ปรึกษา
2. ดร.ปริญ ลักษิตามาศ ที่ปรึกษา
3. ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ ประธานกรรมการ
4. ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา รองประธานกรรมการ
5. ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี รองประธานกรรมการ
6. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองประธานกรรมการ
7. ดร.กานติจิรา ลิมศิริธง กรรมการ
8. ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ กรรมการ
9. อาจารย์ยุพเรศ เิิทวินภิืบาลพันธุ์ กรรมการ
10. อาจารย์อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ กรรมการ
11. อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา กรรมการ
12. ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการ
13. อาจารย์ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ กรรมการ
14. อาจารย์โสภิดา ทะสังขา กรรมการ
15. อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด กรรมการ
16. ดร.เบญพนธ์ มีเงิน กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ บวรกุลภา กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวสรัญญา พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *