1. ผศ.ดร.ปริญ ลักษิตามาศ ที่ปรึกษา
2. ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ ที่ปรึกษา
3. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ประธานกรรมการ
4. ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา รองประธานกรรมการ
5. ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี กรรมการ
6. ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการ
7. อาจารย์ธัชกร จันทร์เสมา กรรมการ
8. อาจารย์โสภิดา ทะสังขา กรรมการ
9. อาจารย์เอกภพ มณีนารถ กรรมการ
10. อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ กรรมการ
11. อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด กรรมการ
12. ผศ.ดร.สมพร ปานยินดี กรรมการ
13. ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา กรรมการ
14. อาจารย์อรนุช อินทวงศ์ กรรมการ
15. อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม กรรมการและเลขานุการ
16. นางเจริญศรี ศรีวสุมดี ผู้ช่วยเลขานุการ