แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ป.ตรี

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แบบฟอร์มกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีให้มากรอกแบบฟอร์ม ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่อาคาร 15 ห้อง 304 ได้ตั้งแต่ เวลา 9.00-12.00 น. วันพุธที่ 24 หรือ พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้น ให้นำบัตรรับชุดครุยของผู้สำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับชุดครุยที่อาคาร 19 ชั้น 1 ตามตารางการรับชุดครุย ของแต่ละสาขาวิชา

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *