แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ป.ตรี

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แบบฟอร์มกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *