มุ่งเสริมความสามารถทางด้านการวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดที่ทันสมัย และฝึกฝนทักษะทางด้านการวิจัยตบาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด การแข่งขันทางธุรกิจทำให้การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ บัณฑิตสาขาการตลาดเลือกประกอบอาชีพได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางการตลาด การขาย การบริการ การวิจัยตลาด การบริหารตราสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กดเพื่อดูหลักสูตรการเรียน

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *