มุ่งเสริมความสามารถทางด้านการวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดที่ทันสมัย และฝึกฝนทักษะทางด้านการวิจัยตบาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด การแข่งขันทางธุรกิจทำให้การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ บัณฑิตสาขาการตลาดเลือกประกอบอาชีพได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางการตลาด การขาย การบริการ การวิจัยตลาด การบริหารตราสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

หลักสูตรการเรียน

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

หลักสูตรการตลาด2562.pdf

×