ผลิตบัณฑิตที่รู้และชำนาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร มีความสามารถในการวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนาและประภายเมิณบุคลากร การบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายองค์กร ในปัจจุบันบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ทุกองค์กรต่างต้องการผู้รู้จริงในแง่มุมต่างๆของการบริหารจัดการภายในองค์กร บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประกอบชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงาน

หลักสูตรการเรียน

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

สมัครเรียน การจัดการทั่วไปและการประกอบการ