ผลิตบัณฑิตที่รู้และชำนาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร มีความสามารถในการวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนาและประภายเมิณบุคลากร การบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายองค์กร ในปัจจุบันบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ทุกองค์กรต่างต้องการผู้รู้จริงในแง่มุมต่างๆของการบริหารจัดการภายในองค์กร บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประกอบชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงาน

กดเพื่อดูหลักสูตรการเรียน

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *