หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ผลิตบัณฑิตที่รู้และชำนาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร มีความสามารถในการวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนาและประภายเมิณบุคลากร การบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายองค์กร ในปัจจุบันบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ทุกองค์กรต่างต้องการผู้รู้จริงในแง่มุมต่างๆของการบริหารจัดการภายในองค์กร บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประกอบชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงาน

หลักสูตรการเรียน 

 

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

การจัดการทั่วไป

 

หลักสูตรการจัดการปี2562

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *