จุดเด่นของหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการและการประกอบการ)

1. มุ่งสร้างสมรรถนะ และ Mindset ของการประกอบอาชีพที่มากกว่า 1 อาชีพในเวลาเดียวกัน คือ
สามารถทำงานในสถานประกอบการและเป็นผู้ประกอบการได้
2. ได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมบ่มเพาะความรู้ทางด้านการจัดการและการประกอบการ
3. เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

 

จบสาขานี้ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ/ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
6. Admin Page
7. พนักงานขาย

สาขานี้เรียนอะไร

» การใช้ AI ในการจัดการสมัยใหม่ (Utilizing AI in Modern Management)
» การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Management)
» การประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
» การจัดการเพื่อความยั่งยืน (Management for Sustainability)
» การบริหารโครงการในยุคดิจิทัล (Project Management in Digital Age)
» ซอฟแวร์แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการทุนมนุษย์ (Software Applications for
» การจัดการทีมงานอย่างมืออาชีพ (Professional Team Management)
» การเล่าเรื่อง การสื่อสารธุรกิจและการเจรจาต่อรอง (Storytelling, Business Communication and Negotiation)
» ภาวะผู้นำสำหรับผู้ประกอบการ (Leadership for Entrepreneurs)
» การจัดการความสามารถและพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล (Talent Management in Digital Age)

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

PLO 1 ใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจในการทำงานตามเป้าหมายของงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และตามบริบทของ ESG
(Environment, Social, Governance)
PLO 2 ทำแผนธุรกิจที่ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
PLO 3 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Analytics) เบื้องต้นและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานธุรกิจ
PLO 4 สื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของงาน
PLO 5 สร้างธุรกิจในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
PLO 6 นำเสนอรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์การผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
PLO 7 แสดงบทบาทของภาวะผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บริหารทีมงานเพื่อแก้ปัญหาภายในองค์กร

 

Graduate Attribute สาขาการจัดการและการประกอบการ


Management and Digital Literacy
Innovation, Entrepreneurship and Sustainability
Global Adaptability
Effectiveness of Communication and Storytelling
Leadership and Team Management

หลักสูตรการเรียน

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

สมัครเรียน การจัดการและการประกอบการ