ลิขสิทธิ์ในผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการคุ้มครองในทันทีที่ทำเสร็จตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้ผู้ใด ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ด้วยการวิธีใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน ในชิ้นงาน เนื้อหา หรือข้อความ ของผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม การขออนุญาตจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
โทร. 02 457 0068 ต่อ 5202
อีเมล: pichit@siam.edu

การขออนุญาตนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์