รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้าน MK และ Yayoi
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย)
บริษัท บี.เอ็ม.แอล.การบัญชี จำกัด
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค
มหาวิทยาลัยสยามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หลายอัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *