คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์  02-4570068 ต่อ 5221

ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีและการบริหารธุรกิจ รวมถึงแนวคิดทางการบริหารองค์การสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจในภาคทฤษฎี กรณีศึกษาต่างๆ การฝึกงาน การจัดทำโครงงาน และฝึกปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัย และในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ทฤษฎี เข้าสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา โดยประกอบไปด้วยภาควิชาต่างๆ จำนวน 5 ภาควิชา ดังนี้
 
1. ภาควิชาการบัญชี
2. ภาควิชาการเงินและการลงทุน
3. ภาควิชาการตลาด
4. ภาควิชาการจัดการและการประกอบการ
5. ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ