รายชื่อหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คำนูณ จำกัด

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนอิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์ปอร์ด

บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ.เอ.ซี.ที แอคเคาทติ้ง จำกัด

บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด

บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด

บริษัท บี.เอ็ม.แอล.การบัญชี จำกัด

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวรรณธุรกิจและการบัญชี

บริษัท ครีโนวา เพาเวอร์ อัลติมา จำกัด

บริษัท รีว่า โลจิสติกส์ จำกัด

สำนักงานณรงค์การบัญชี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท คอสโม ทรัค อีควิปเมนท์ จำกัด

บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

บริษัท ชัยวัฎปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

บริษัท เอสเอซี แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท เอพีเค ออดิท จำกัด

บริษัท ไอซอพติก จำกัด

สำนักงานบัญชี และตรวจสอบบัญชี เจแอนด์ ที กรุ๊ป

บริษัท แบชเชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด