1 นายไพโรจน์ สุขจั่น 

alt

อดีตนายกสมาคมการ ขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554-2555


2 นายเชวง แซ่จาว 

alt

กรรมการสภาอุตสาหกรรม และกรรมการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด


3 คุณณัชชา เกิดศรี

alt

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.


4 ฉัฐฑริกา อุบลศรี 

alt

นางสาวไทยคนที่ ๓๑ ของประเทศไทย


5 นางสาวภคมน เจริญวโรดม

alt

นักแสดง


6 คุณพรนิมิตร ศิริทศพร


7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก

alt alt


8 นางสาวปริยกร ไพรบึง

alt

อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ นำนางสาวปริยกร ไพรบึง จบบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ1 และได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรับมอบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมงานรับปริญญาที่ผ่านมา


9 นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary – General of Thailand Youth Institute


10 นายจตุพล เก็งวินิจกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด


11 นายยศวัต แก้วไชยเฉลิมพล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และบุคคล
บริษัท เจ็น คอนเน็คท์ จำกัด


12 นายพัลลภ สุรเจริญเวชกุล

กรรมการบริหาร จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท พัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ซีเทค อีเลคตริค จำกัด


13 นางสาวนันทิชา รูปสูง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีเอ็นซิสเต็ม จำกัด และ บริษัท เอทีเอ็นอินดัสทรี จำกัด


14 นางนภัสนันท์ มิลเลอร์

ผู้ประกอบการธุรกิจ NT Products LLC