ปรัชญา

     “ปญฺญา นรานํ รตนํ”  ซึ่งหมายความว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”
ปณิธาน
      มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตมีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *