ปรัชญา

“ปญฺญา นรานํ รตนํ”  ซึ่งหมายความว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตมีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์