***ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อรนุช อินทวงศ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาจีน โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

***คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมในการก้าวสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การต่อยอดในเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ตัดสินใจมาศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แห่งนี้ 

“ไม่เรียนอินเตอร์ ก็เหมือนเรียนอินเตอร์”