กิจกรรมวัน Big Cleaning Day

คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของทางมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเตรียมต้อนรับเปิดเรียนหลังโควิด-19 ระลอก 2

Scroll to Top