ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง Meeting Room ICON HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้า ICON SIAM ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คุณยศวัต แก้วไชยเฉลิมพล จบการศึกษาจากสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เมื่อปี 2554 ได้รับรางวัลด้านการบริหารงานภาคเอกชน

2. คุณรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ จบการศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด เมื่อปี 2562 ได้รับรางวัลด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

3. คุณแก้วตา กุลศิริวุฒิชัย จบการศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด เมื่อปี 2554 ได้รับรางวัลด้านการบริหารงานภาคเอกชน 4. คุณนันทิชา รูปสูง จบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ เมื่อปี 2562 ได้รับรางวัลด้านการบริหารงานภาคเอกชน 5. คุณพัลลภ สุรเจริญเวชกุล จบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ เมื่อปี 2553 ได้รับรางวัลด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

6. คุณอิศราชัย นวพาณิชย์เจริญ จบการศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี เมื่อปี 2541 ได้รับรางวัลด้านการบริหารงานภาคเอกชน

7. คุณจตุพล เก็งวินิจกุล จบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เมื่อปี 2556 ได้รับรางวัลด้านการบริหารงานภาคเอกชน

Share this post with your friends