คณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นเลิศเน้นนวัตกรรมธุรกิจในยุคดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศเน้นนวัตกรรมธุรกิจในยุคดิจิทัล เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อค นำโดย ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี ด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx”
และ ดร.ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน บรรยาย เรื่อง “แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล กรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) ปัญหา และแนวทางปรับปรุง”

Share this post with your friends