งานมอบเกียรติบัตรและเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

LINE_ALBUM_มอบประกาศนีย์บัตร_๒๔๐๓๑๕_4

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานมอบเกียรติบัตรและเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 15-201 ชั้น 2 อาคาร 15 ซึ่งแสดงถึงการตระหนักและให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาให้ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่าที่ได้นำความรู้ ความสามารถไปปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆ จนเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานองค์กร และควรได้รับการเชิดชู

และงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มาเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

Share this post with your friends