คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563
ณ สะพานพระราม 8 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563