นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และ 3 เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรตังค์โต เดอะติวเตอร์ ติวเรื่องตังค์ให้กระเป๋าโต วิทยากรจากมูลนิธิไทยเครดิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายความสุขทางการเงิน การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การจัดการออมเงินและการลงทุน และเข้าใจเรื่องภาษีเพื่ออนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและในอนาคตต่อไป