ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portolio) ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2021/02/04/tcas64r1/
หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ส่งทาง Email โปรดนำ Portfolio มาในวันที่สัมภาษณ์ด้วยครับ

Scroll to Top