ผู้บริหาร

ดร. บุญญาดา จงสิทธิผล

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

คณบดี

D.B.A.(Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.,
M.Acc.(Accounting), Utah State University, U.S.A.,
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ

ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Ph.D. (Agricultural Economics),University of Kentucky, U.S.A.,
Msc. (Agricultural Economics), University of Kentucky, U.S.A.,
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Ph.D. (Economics), University of Utah, U.S.A.,
Msc. (Economics), University of Nevada, U.S.A.,
วศ.บ.(วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Ed.D. (Higher Education), Oklahoma State University, U.S.A.,,
บธ.ม.มหาวิทยาลัยสยาม,
อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และพัฒนาชุมชน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี

ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการความเสี่ยง

ปร.ต. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
M.B.A. (International Business), Northrop University, U.S.A,
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวทิยาลัยสยาม

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา