พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเป็นผู้ประกอบการผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่แบบ Non – degree “การเป็นผู้ประกอบการผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2” ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการทั่วไปและการประกอบการ) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 และได้รับเกียรติจาก ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหารและการจัดการความเสี่ยง) มาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

Share this post with your friends