มหาวิทยาลัยสยามจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสรอบใหม่ โดยได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส โควิด-19 มหาวิทยาลัยสยาม โดยให้ บุคคลากร สำนักกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ณ เคาน์เตอร์ หน้าศูนย์รับสมัคร อาคาร 19 ชั้น 1 โทรศัพท์สายตรง 02-8686854 และสำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-4570068 ต่อ 5236 วันอังคาร-วันเสาร์