สาขาการตลาดได้เปิดหลักสูตรใหม่ Digital Marketing ในวันที่ 19 กันยายน 2563
และได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้องเรียนชั้น 4 อาคาร 19