โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา IBM

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา IBM

โครงการปัจฉิมนิเทศ การพัฒนานักศึกษา IBM สู่คุณสมบัติที่ต้องการของศตวรรษที่ 21
วัน พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562