โครงงานด้านความยั่งยืน “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจชุมชน” ของทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท

image-2-a

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา ซึ่งสมาชิกในทีม ได้แก่ 1. นายศุภกร บุตรพรหมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 2. นายชาตรี แซ่ซ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นายณชัย น้อยประสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 4. นางสาววัสสวีร์ ผลเกิด คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) 5. นายนัจขชม ช่อไฝ่เมตตา คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปฯ) 6. นางสาวมัชฌิมา มิ่งฉาย คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 7. นางสาวศีคา ติวารีย์ คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 8. นางสาวอรอุมา คำพรหม คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และ 9. นายกิตติเทพ ฤกษ์กรี คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปฯ) ที่ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลชมเชย พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวด โครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ในการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความเป็นนกลางทางคาร์บอน (Actions toward a carbon neutral society)” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยอาจารย์ธิติ ศิริสงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

Share this post with your friends