3 ก.ค. 2562  โครงการอบรมหลักสูตรการค้าการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้พิการ โครงการ 2 คณะทำงานโครงการ ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปน.3  เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วิริยะ ฯ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เตรียมความพร้อมและกำหนดเวลา พิธีเปิด – ปิด โครงการอบรมหลักสูตรการค้าการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้พิการ โครงการ 2ริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 22-26 ก.ค. 2562  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 ราย มาจากศูนย์สงเคราะห์คนพิการทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ฯ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี ศูนย์ฯนครชัยศรี จ.นครปฐม และมูลนิธิธรรมมิกราช เป็นต้น

 

ภาพและข่าวจากแฟนเพจ: สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3

โครงการอบรมหลักสูตรการค้าการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้พิการ โครงการ 2