รายวิชาที่ภาควิชาการบัญชีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 /2556

alt
รายชื่อ ภาคปกติ ภาคค่ำ มคอ.3 มคอ.5
1. 131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 alt alt alt alt
2. 131-102 หลักการบัญชี alt   alt alt
3. 131-201 การบัญชีขั้นต้น 2 alt alt alt alt
4. 131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ alt alt alt alt
5. 131-301 การบัญชีขั้นกลาง 2 alt alt alt alt
6. 131-302 การบัญชีต้นทุน alt alt alt alt
7. 131-303 การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร alt alt alt alt
8. 131-306 การสอบบัญชี alt alt alt alt
9. 131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน alt   alt alt
10. 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี alt alt alt alt
11. 131-404 การบัญชีขั้นสูง 1 alt alt alt alt
12. 131-408 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน alt alt alt alt
13. 131-432 สัมมนาการสอบบัญชี alt alt alt alt
14. 131-451 การบัญชีภาษีอากร alt   alt alt
15. 130-303 การภาษีอากร alt alt alt alt

Share this post with your friends