รายวิชาที่ภาควิชาการบัญชีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 /2556

alt
รายชื่อ ภาคปกติ ภาคค่ำ มคอ.3 มคอ.5
1. 131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 alt alt alt alt
2. 131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ alt alt alt alt
3. 131-203 การบัญชีขั้นกลาง 1 alt alt alt alt
4. 131-301 การบัญชีขั้นกลาง 2 alt alt alt alt
5. 131-302 การบัญชีต้นทุน alt alt alt alt
6. 131-404 การบัญชีขั้นสูง 1 alt   alt alt
7. 131-405 การบัญชีขั้นสูง 2   alt alt alt
8. 131-408 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน   alt alt alt
9. 131-409 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี alt   alt alt
10. 131-413 สัมมนาการบัญชีการเงิน   alt alt alt
11. 131-451 การบัญชีภาษีอากร   alt alt alt
12. 130-303 การภาษีอากร   alt alt alt

Share this post with your friends