วิชาธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.เปรมจิต และ ดร. วรรณรัตน์ เชิญวิทยากรชื่อ ชิษณุพงค์ จำปาขอม ผู้บริหาร Alibaba
ศิษย์เก่าภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สู่ความสำเร็จในอาชีพให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 15-201 อาคาร 15

คิดได้ ทำเป็น เน้นความเป็นมืออาชีพและผู้ประกอบการ