รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี
ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี
ปร.ต. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, M.B.A. (International Business), Northrop University, U.S.A, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวทิยาลัยสยาม
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Share this post with your friends