ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา
Ph.D. (Economics), University of Utah, U.S.A., Msc. (Economics), University of Nevada, U.S.A., วศ.บ.(วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202