ภาควิชาการบัญชี

แบบสอบถามบัณฑิตจบใหม่ ภาควิชาบัญชี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง ของบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยาม

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557 ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 3 อบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประจำหลักสูตร ( มคอ.7) ห้อง 15-201 อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 4 มิถุนายน 2558

อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557 อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ปี 2557-2558 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 19 กันยายน 2557 3 อบรมพัฒนาการก้าวสู่ก่รเป็นอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม …

อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร Read More »

อ.จิตรา ศรีสอ้าน

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557 อ.จิตรา ศรีสอ้าน   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ปี 2557-2558 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 17 ตุลาคม 2557 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปเตรียมตัวสอบCIA ระบบใหม่(3PART) ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี …

อ.จิตรา ศรีสอ้าน Read More »

Scroll to Top