โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร

โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร

โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร ทำให้อาจารย์ภาควิชาการบัญชี ได้รับใบอนุญาตทางวิชาชีพ ดังนี้ 1. อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ 2. อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ 3. อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา 4. อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์ 5. อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์ 6. อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

Scroll to Top