ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี 2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน 3. โครงการสืบสานประเพณี ร่วมยินดีพี่บัณฑิต

alt

รายวิชาที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการบัญชี มีรายวิชาที่พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่าน มคอ. 3 มีดังนี้ ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 1/2556 ภาคการศึกษา 2/2556 ภาคการศึกษา 3/2556 1. 131-101 การบัญชีขั้นต้น1 2. 131-102 หลักการบัญชี     3. 131-201 การบัญชีขั้นต้น 2   4. 131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 5. 131-203 การบัญชีขั้นกลาง 1   6. 131-301 การบัญชีขั้นกลาง 2   7. 131-302 การบัญชีต้นทุน   8. 131-303 การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร   9. 131-306 การสอบบัญชี   …

รายวิชาที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม Read More »

โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน

หลักการและเหตุผล                 ภาควิชาการบัญชีตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา จึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตของภาควิชาการบัญชีมีคุณลักษณะดังกล่าว                 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยสยาม และคณะ บริหารธุรกิจ  ภาควิชาการบัญชี  จึงได้จัดทำโครงการ“เสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน”  ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตใจที่ดีงาม รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของคุณธรรม และจริยธรรม 2.เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นนักบัญชีที่ดีของสังคม และประเทศชาติ  3.เพื่อปรับพฤติกรรมปัจเจกบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 4. เพื่อให้มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   ตัวชี้วัด   จำนวนรายวิชาเอกภาควิชาการบัญชีที่เปิดสอนมีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ) 1.             นักศึกษาภาควิชาการบัญชี 2.             ภาควิชาการบัญชี 3.             คณะบริหารธุรกิจ   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตใจที่ดีงาม รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของคุณธรรม และจริยธรรม                 2.เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นนักบัญชีที่ดีของสังคม และประเทศชาติ                  3.เพื่อปรับพฤติกรรมปัจเจกบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข                 4. เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา …

โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน Read More »

โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน รายวิชาที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม รูปภาพกิจกรรม

alt

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม“ โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี ” ณ ห้อง 15-304 อาคาร 15 ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และมีการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตน การปรับตัวในการเรียนสาขาวิชาการบัญชี ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม“ โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี ” ณ ห้องสัมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และมีการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตน การปรับตัวในการเรียนสาขาวิชาการบัญชี

Scroll to Top