ข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.ชลิศา รัตรสาร

ดร. ชลิศา รัตรสาร คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บธ.บ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ประสบการณ์การทำงาน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2540 – 2551 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2540 เจ้าหน้าที่กิจการสาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 2539 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 2538 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท Joint Venture BBCD ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา Thai – Laos Trading in the Cultural Dominance Context (Transborder …

ดร.ชลิศา รัตรสาร Read More »

alt

นางสาวปริยกร ไพรบึง

นางสาวปริยกร ไพรบึง อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ นำนางสาวปริยกร ไพรบึง จบบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ1 และได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรับมอบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมงานรับปริญญาที่ผ่านมา

Scroll to Top