กิจกรรมภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1. ปัจฉิมนิเทศภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ2557 2. โครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ 3. ทัศนศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559