ทำเนียบบุคลากร

คณบดี

ดร. บุญญาดา จงสิทธิผล D.B.A.(Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A., M.Acc.(Accounting), Utah State University, U.S.A., บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ Ph.D. (Agricultural Economics),University of Kentucky, U.S.A., Msc. (Agricultural Economics), University of Kentucky, U.S.A., ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา Ph.D. (Economics), University of Utah, U.S.A., Msc. (Economics), University of Nevada, U.S.A., วศ.บ.(วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล Ed.D. (Higher Education), Oklahoma State University, U.S.A., บธ.ม.มหาวิทยาลัยสยาม, อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ปธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม, บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถานที่ห้องทำงาน : 14-406 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี ปร.ต. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, M.B.A. (International Business), Northrop University, U.S.A, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวทิยาลัยสยาม สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์อรนุช อินทวงศ์ M.A.(Finance), Webster University, U.K., M.B.A.(International Business Management), Schiller International University, รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

ดร.สมพร ปานยินดี ปร.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด บธ.บ. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Scroll to Top