ภาควิชาการบัญชี

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

อาจารย์ กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ บช.บ. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชคำแหง สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Scroll to Top