ภาควิชาการเงินและการลงทุน

หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด บธ.บ. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Scroll to Top