ภาควิชาการตลาด

Jul
06

พิธีมอบประกาศณียบัตร แม็คโคร ปี 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มนักศึกษาในวันพุทธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 12) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มีนักศึกษาจำนวน 42 คน (8 กลุ่ม) จาก 5 สาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี, การเงินและการลงทุน, การจัดการทั่วไปและการประกอบการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, และการตลาด เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ ได้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคุณณธเดช อุชุปัจวรโชติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 […]

DETAIL
Nov
06

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ผศ. เบญจวรรณ บวรกุลภา สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226 อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226 อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา สถานที่ห้องทำงาน : 19-1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5306,5307,5308 อาจารย์ มนทิรา ตันตระวาณิชย์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

DETAIL

ทรัพยากร